Konsultacje o BHP

Dodano: 3 czerwca 2013

Do 26 lipca potrwają publiczne konsultacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak mówi komisarza László Andor, europejskie rozwiązania w tej dziedzinie są wzorem dla całego świata. Jednak wciąż istnieją obszary, gdzie potrzebne jest działanie - zwłaszcza jeżeli chodzi o wdrażanie przepisów BHP w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przewidywanie zagrożeń.

Komisja Europejska zainicjowała konsultacje społeczne, aby zapoznać się z opiniami obywateli po opublikowaniu wyników oceny europejskiej strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012. Dzięki temu łatwiej będzie określić obecne i przyszłe wyzwania w dziedzinie BHP, jak również opracować odpowiednie rozwiązania. Do udziału w konsultacjach, które odbędą się od 31 maja do 26 lipca br. zaprasza się wszystkich obywateli i organizacje. Komisja w szczególności oczekuje na uwagi przedstawicieli władz państw członkowskich, organizacji reprezentujących pracodawców i pracowników oraz zainteresowanych podmiotów i specjalistów w dziedzinie BHP.
László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: Obecnie liczba wypadków przy pracy jest niższa niż kiedykolwiek, a unijne normy z zakresie BHP są wzorem dla całego świata.Inwestowanie w BHP daje wymierne korzyści – wpływa na zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa pracowników, a tym samym na ograniczenie dni nieobecności w pracy oraz rotację personelu. Daje również większe zadowolenie z wykonywanej pracy, szczególnie w czasach kryzysu. Niemniej jednak i w tym obszarze polityki napotykamy wyzwania – dlatego wspólnie powinniśmy się zastanowić nad tym, jak im sprostać. 
Komisja Europejska opublikowała wyniki oceny europejskiej strategii w zakresie BHP na lata 2007–2012, które posłużą za podstawę konsultacji.
We wnioskach z opublikowanych wyników potwierdzono znaczenie europejskiego wymiaru polityki w dziedzinie BHP, w szczególności jeśli chodzi o pozytywne tendencje w ograniczaniu liczby wypadków przy pracy oraz rolę unijnej strategii w koordynowaniu wysiłków i zapewnianiu wspólnych ram działania.
Wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o skuteczniejsze wdrażanie przepisów BHP w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, tworzenie dokładniejszych narzędzi kontroli i gromadzenia dowodów, sprawniejsze przewidywanie zagrożeń oraz możliwości wystąpienia chorób zawodowych, jak również skuteczniejsze rozwiązanie problemów BHP związanych ze starzeniem się osób w wieku produkcyjnym.

Kontekst
Od 2002 r. Komisja wypełnia swoją polityczną rolę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wieloletnie strategie, przyjmowane formalnie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i wdrażane dobrowolnie przez państwa członkowskie i zainteresowane podmioty.
Do tej pory przyjęto dwie strategie w zakresie BHP – pierwszą w 2002 r., która obejmowała okres do 2006 r. i drugą w 2007 r. na okres do 2012 r.

W strategii na lata 2007–2012 wyznaczono państwom członkowskim bardzo ambitny cel: ograniczyć liczbę wypadków przy pracy o 25 procent. Ponadto określono też kilka innych, konkretnych zadań, a mianowicie:
•    skuteczniejsze wdrożenie poprawionych ram regulacyjnych UE w zakresie BHP,
•    dostosowanie ram do zmian zachodzących w miejscach pracy,
•    opracowanie spójnych strategii krajowych, dostosowanych do konkretnych warunków poszczególnych państw członkowskich oraz
•    wpływanie na zmianę stylu pracy i podkreślanie wagi zapobiegania wypadkom w odniesieniu do całego społeczeństwa.