Za mało przedszkoli

Dodano: 4 czerwca 2013

Polska znalazła się na końcu listy państw UE, które spełniają wymogi dotyczące liczby przedszkoli i żłobków. Brak ogólnie dostępnych placówek opieki nad dziećmi to jednak problem w większości krajów wspólnoty – obecnie tylko 8 państw członkowskich zrealizowało tzw. cele barcelońskie. Tymczasem zapewnienie opieki najmłodszym Europejczykom to jeden z warunków, aby za 7 lat UE mogła osiągnąć założony 75-procentowy poziom zatrudnienia.

Państwa członkowskie będą musiały przyśpieszyć prace nad ulepszeniem przepisów dotyczących placówek opieki nad dziećmi, aby UE mogła osiągnąć cel 75-procentowego zatrudnienia do roku 2020 – poinformowała Komisja Europejska. Z jej sprawozdania wynika, że tylko osiem krajów zrealizowało oba cele uzgodnione na poziomie UE w odniesieniu do dostępności placówek opieki nad dziećmi. Zgodnie z tzw. celami barcelońskimi, które przywódcy UE ustalili w 2002 r., odpowiednia opieka powinna zostać zapewniona 90 proc. dzieci w wieku od 3 lat do osiągnięcia wieku szkolnego oraz 33 proc. dzieci poniżej trzech lat.
Jednocześnie nowe badanie, również opublikowane przez Komisję, przybliża zjawisko różnic w emeryturach w zależności od płci. Z badania wynika, że w całej UE wysokość emerytur kobiet jest średnio niższa o 39 proc. od emerytur mężczyzn.

- Każdy rodzic wie aż za dobrze, jak ważne są żłobki i przedszkola z dostępnymi miejscami i po przystępnej cenie. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju dziecka, ale i dla organizacji życia pracujących rodziców. Mimo to do tej pory mniej niż jedna trzecia krajów UE zrealizowała swoje cele w zakresie placówek opieki nad dziećmi - stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. - Państwa członkowskie muszą intensywnie zabrać się do pracy, jeśli chcą osiągnąć wyznaczony sobie cel, jakim jest 75-procentowe zatrudnienie. Infrastruktura opieki nad dziećmi nie powinna być postrzegana jako koszt, ale jako inwestycja na przyszłość.

Z danych za rok 2010 wynika, że większość krajów UE nie zdołała zrealizować swoich celów w zakresie zapewnienia usług opieki nad dziećmi: tylko osiem z nich osiągnęło te cele dla obu kategorii wiekowych (0–3 lata oraz od 3 lat do wieku objętego obowiązkiem szkolnym): Belgia, Dania, Hiszpania, Francja, Holandia, Szwecja, Słowenia i Wielka Brytania. Tylko 10 państw członkowskich zrealizowało cel dla pierwszej grupy wiekowej (0–3 lata), a jedenaście – dla drugiej grupy wiekowej (od 3 lat do wieku objętego obowiązkiem szkolnym) (zob. załącznik).

Strategie ułatwiające zachowanie równowagi między życiem prywatnym a pracą – zwłaszcza dotyczące usług opieki nad dziećmi – są kluczem do wspierania zatrudnienia kobiet. Większy odsetek pracujących kobiet to z kolei podstawa, aby można było osiągnąć cele UE w zakresie stopy zatrudnienia i poprawić ogólną politykę gospodarczą. Dlatego też 29 maja Komisja uwzględniła tę kwestię w zaleceniach dla poszczególnych krajów na 2013 r.  Do 11 państw członkowskich skierowano zalecenia dotyczące zatrudnienia kobiet, dostępności i jakości usług opieki nad dziećmi, dostępności miejsc w świetlicach i usług opieki.

Kontekst
„Państwa członkowskie powinny usunąć czynniki zniechęcające kobiety do uczestniczenia w rynku pracy i dążyć, uwzględniając popyt na usługi opiekuńcze dla dzieci i zgodnie z krajowymi wzorcami zapewniania opieki dla dzieci, do zapewnienia do roku 2010 opieki przynajmniej 90 procentom dzieci w przedziale od trzech lat do wieku objęcia powszechnym obowiązkiem nauczania oraz przynajmniej 33 procentom dzieci poniżej trzeciego roku życia”.
Odtąd cele te są określane mianem „celów barcelońskich” w zakresie infrastruktury opieki nad dziećmi, a ich realizacja jest podstawą formułowania na szczeblu UE i państw członkowskich strategii dotyczących godzenia życia zawodowego z prywatnym.
Placówki opieki nad dziećmi są też od dawna jednym z priorytetów strategii Komisji dotyczących równości płci – wsparcie finansowe UE na ten cel jest udostępniane z funduszy strukturalnych (zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego).
Wprawdzie od 2002 r. osiągnięto pewne postępy, ale pomimo zobowiązań państw członkowskich infrastruktura opieki nad dziećmi w UE w 2010 r. nie sprostała wyznaczonym celom w tym zakresie.

Pełna treść komunikatu wraz z załącznikiem i wykresami dostępna jest tutaj.